Tuesday Techno | Releases Of The Day

Posted by

1  Kevam release ‘Nord’ on IAMT… Out Now @BEATPORT

2  Skober release ‘Vorago’ on Reboks… Out Now @BEATPORT

3  Darian Jaburg release ‘Inglorious’ on Black Kat… Out Now @BEATPORT

4  Brtinzz & BlazV release ‘The Fierceness of Hades’ on Numen… Out Now @BEATPORT

5  Jaydee Electronica release ‘Busy’ on Dog And Man… Out Now @BEATPORT

6  Defnd release ‘Zenadth’ on Empress Records… Out Now @BEATPORT

7  Casey Rasch release ‘Werun’ on EVE Records… Out Now @BEATPORT

8  Hector Da Rosa & Danitz Release ‘Bloodbath’ on Sound Dissonance… Out Now @BEATPORT

9  Markus Volker Release ‘Celeste’ on IAMT Red…Out Now @BEATPORT

10  Crado Release ‘Tension’ on Dolphins Cage… Out Now @BEATPORT

Today we have some of the techno releases from the last week you need to listen to…

December the 31st meet Kevam to deliver his three-tracks release to IAMT!

“For these tracks I was inspired by the current situation that we are living in the World, so I tried to use tough baselines, dramatic vocals, dark synths but also nice melodic sounds so they can be used both for kicking the dancefloor or opening a session.”

Enjoy!

Fɍøm đɨɍŧɏ ǥɍɨŧ ŧø sᵽȺɍꝁłɨnǥ ǥłȺss ɨn ŧħɇ sᵽȺȼɇ øf sɇȼønđs. Đɇfnđ mɨnɇs ŧħɇ đȺɍꝁɇsŧ ȼȺvɇɍns føɍ ᵾnȼħȺɍŧɇđ søᵾnđsȼȺᵽɇs ŧħɍøᵾǥħ ŧø ŧħɇ ȼøłđ ɇmƀɍȺȼɇ øf Ⱥ ᵽᵾɍɇ đɨǥɨŧȺł søᵾnđ vȺȼᵾᵾm. Sᵾƀŧłɇ nᵾȺnȼɇs øf ȼħȺnǥɇ Ⱥnđ mȺnɨᵽᵾłȺŧɨøn Ⱥɍɇ ŧħɇ đɍɨvɨnǥ føɍȼɇs wɨŧħ đȺɍꝁnɇss Ⱥnđ łɨǥħŧ ɨnŧɇɍŧwɨnɨnǥ ŧħɍøᵾǥħøᵾŧ ŧħɇ ɇvøłvɨnǥ fɍɇꝗᵾɇnȼɏ sᵽɇȼŧɍᵾm ɨn ŧħɨs ɍɇłɇȺsɇ ŧøᵾȼħɨnǥ Ⱥłł ᵽȺɍŧs øf ɏøᵾɍ ɇmøŧɨønȺł ᵽsɏȼħɇ.

Casey Rasch shows us the darker side of his style with the strong techno release – Werun

Refusing to be confined by genre, Casey puts his head down for this techno groove.

Stark and beautiful in equal measures.

On the 31th of December, meet producer and artist – Markus Volker to deliver his new release ‘Celeste EP’ to IAMT Red!

“EP inspired by contrast, sky and hearth, black and white, day and night.

The creative process behind the track Celeste was to have a big gap between a deep sensitive break just alongside a powerful techno beat. The chords progression make you float around in air with the break beat vibe before we land back to hearth and go down on the dancefloor.

Héphaïstos was more straight forward, smashing like a hammer on steel. Big lead embracing deep rolling bassline, drums pushing around to make you dance like there is no tomorrow”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s